Svarbiausia tai, kad mes galime
                         paversti svajones realybe.
                                                    [V. Zelandas]
  EN   Facebook acebook
 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
 
 
Apie mus
AURELIJOS MAKŪNIENĖS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
(ūkio subjekto pavadinimas)301162677, Kauno r. Ringaudai, Kamšos g. 11
(kodas, buveinės adresas)PATVIRTINTA

2019 m. balandžio 17d.

protokolo Nr.4BALANSASPAGAL 2018 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019.03.01 Nr. (data)


Eurais
 (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos
          tikslumo lygis)
Eil. Nr. TURTAS Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
 
A. ILGALAIKIS TURTAS   36 73
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 36 73
1. Patentai, licencijos        
2. Programinė įranga     36 73
3. Kitas nematerialusis turtas   0 0
II. MATERIALUSIS TURTAS   2 0 0
1. Žemė          
2. Pastatai ir statiniai        
3. Mašinos ir įrengimai        
4. Transporto priemonės        
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai   0 0
6. Nebaigta statyba        
7. Kitas  materialusis turtas        
III. FINANSINIS TURTAS     0 0
1. Po vienerių metų gautinos sumos      
2. Kitas finansinis turtas        
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 3 12882 28808
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS   0 0
1. Atsargos       0 0
2. Išankstiniai apmokėjimai        
3. Nebaigtos vykdyti sutartys        
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS      
1. Pirkėjų įsiskolinimas        
2. Kitos gautinos sumos        
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS      
1. Trumpalaikės investicijos        
2. Terminuoti indėliai        
3. Kitas trumpalaikis turtas        
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI   12882 28808
  TURTAS, IŠ VISO   12918 28881
             
Eil. Nr. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
 
C. NUOSAVAS KAPITALAS 4 724 724
I. KAPITALAS       290 290
II. PERKAINOJIMO REZERVAS      
III. KITI REZERVAI        
IV. VEIKLOS REZULTATAS     434 434
1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas   0 0
2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas   434 434
D. FINANSAVIMAS   5 12195 28157
1. Dotacija       0 0
2. Tiksliniai įnašai          
3. Nario mokesčiai        
4. Kitas finansavimas     12195 28157
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 6 0 0
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI     0
1. Finansinės skolos       0
2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai      
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI   0 0
1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis      
2. Finansinės skolos        
3. Skolos tiekėjams     0 0
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai      
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   0 0
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   0 0
  NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO   12918 28881Direktorė  _____________       Aurelija Makūnienė
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                           (vardas ir pavardė)                             


Buhalterė  _____________       Daina Makūnienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                                  (parašas)                                                (vardas ir pavardė)                             
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens  pareigų pavadinimas)  Grįžti atgal
 
 

UAB „Šviesa“
UAB „Tyto alba“
Lietuvos rašytojų sąjunga
UAB „Analizė“
UAB „Ardovitė“
ARX BALTICA SPAUDOS NAMAI
UAB „Aurantijus“
„ACONITUM“ vaistų gamintojas
UAB „Baltijos polistirenas“
BALTIC REALITY ADVISER
Combo"
UAB „DOJUS agro“
UAB „Garlita“
UAB „Giraitės vandenys“
UAB „Inžineriniai tinklai“
UAB „KAUNO HRONAS“
AB „Lytagra“
UAB „Minvija“
UAB „Mobiringas“
UAB „Omniteksas“
UAB „Patikima linija“
UAB „Rovaltra“
UAB „RT Tax, Rinkos tinklas“
UAB „Urma trans“
UAB „Vitae litera“
UAB „Ekodora“
 
 
 

 
   Raudondvario pl. 208, Kaunas, LT-47154, Tel/fax.: 8 37 385072, el.paštas: info@makunienesfondas.lt